Отдел образования акимата города Лисаковска
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ
Оригинал статьи находится по адресу:
http://www.lis-edu.kz/lsk/news/2012-12-20/743-konkurs_na_zameschenie_doljnosti_rukovod/
Конкурс на замещение должности руководителя

Государственное учреждение «Отдел образования акимата города Лисаковска», 111200, г.Лисаковск, 2 микрорайон, 8 дом, телефон для справок 8 (714 33) 3-36-01, факс 3-35-52, goroo@lis-edu.kz, объявляет конкурс на замещение должности руководителя государственного учреждения «Школа - гимназия» отдела образования акимата города Лисаковска.

«Лисаков қаласы әкімдігінің білім бөлімі» Мемлекеттік мекемесі, 111200, Лисаков қ., 2-шағынаудан, 8 үй, анықтама үшін телефон 8 (71433) 3-36-01, факс 3-35-52, goroo@lis-edu.kz, Лисаков қаласы әкімдігі білім бөлімінің «Мектеп-гимназия» Мемлекеттік мекемесінің лауазымды басшысының орнын басуға байқау жариялайды.

Лисаков қаласы әкімдігі білім бөлімінің «Мектеп-гимназия» Мемлекеттік мекемесі, 111200, Лисаков қ., 5-шағынаудан, 11 үй, телефон 8 (71433) 3-41-33, бекітілген учаскеде жалпыға міндетті оқытуды қамтамасыз етеді.

Қызметке талап ететін кандидатқа біліктілік талаптары: жоғары педагогикалық білім және білім беру ұйымында педагогикалық жұмыс өтілі 5 жылдан кем емес.  

Лауазымдық міндеті: Жарғыға және басқа нормативтік құқықтық актілерге сәйкес білім беру ұйымының қызметін басқарады. Педагогикалық және әдістемелік кеңестермен бірге білімнің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарын жүзеге асыруды ұйымдастырады. Жұмыстың жоспарын, жұмыс жоспарларын және бағдарламаларын бекітеді. Оқу-тәрбиелік процестің ғылыми-әдістемелік және материалдық-техникалық базасын ұйымдастырады және жетілдіреді. Мұғалімдік (педагогикалық) ұйымдардың, әдістемелік бірлестіктердің, балалар ұйымдарының қызметіне көмектеседі. Білім беру қызметін жүргізу құқық лицензиясына сәйкес оқушылар, тәрбиеленушілер құрамын қалыптастырады, оқушылар мен тәрбиеленушілердің әлеуметтік қорғалуын қамтамасыз етеді. Жетім-балалар мен ата-аналардың қамқорлығынсыз қалған балалар санынан тәрбиеленушілердің заңды құқықтары мен қызығушылықтарын қорғайды. Оқу-білім беру процесі уақытында білім беру ұйымының оқушылары (тәрбиеленушілері) мен қызметкерлерінің өмірі мен денсаулығына қажетті қауіпсіздік жағдайларын жасайды. Бекітілген заңнамалар шеңберінде білім беру ұйымының мүліктері мен құралдарына иелік етеді, ұйымдастырушының қаржы және материалдық қаражаттарының шығыны мен түсімі туралы жыл сайынғы есеп беруді ұсынады. Нормативтік талаптарға сәйкес оқу-материалдық базаның толықтырылуы мен сақталуын, есепке алуын қамтамасыз етеді, ішкі еңбек тәртібі, санитарлық-гигиеналық тәртіп, еңбек қорғау және қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтауға жауап береді. Педагогикалық кадрлер мен қосалқы қызметкерлерді іріктеуді және орналастыруды  жүзеге асырады, басқару құрылымын, штаттық кестені және қызметкерлердің лауазымдық нұсқауларын бекітеді, олардың кәсіби шеберлігін арттыру үшін жағдайлар жасайды. Педагогикалық кеңесті басқарады. Белгіленген тәртіпте қызметкерлердің аттестаттауын өткізеді. Білім беру ұйымын мемлекеттік және басқа ұйымдарда ұсынады, қажетті есептіліктің дайындығын және ұсынуын қамтамасыз етеді.

Лауазымдық еңбекасықы жұмыс өтіліне байланысты (G-4 санаты) 65302 теңгеден бастап 72204 теңгеге дейін.

Байқау «Егемен Қазақстан» 2012 жылғы 26 мамырдағы № 269-273, «Қазахстанская правда» 2012 жылғы 26 мамырдағы № 154-156 газеттерінде жарияланған, Қазақстан Республикасы білім және ғылым Министрінің «Орта білім беру мемлекеттік мекемесі басшысының байқаулық орнын басу Ережелерін бекіту туралы» 2012 жылғы 21 ақпандағы № 57 бұйрығына сәйкес өткізіледі.

Байқауға қатысуға тілегін білдірген тұлғалар үшін құжаттарды қабылдау осы хабарландыруды жариялаған күннен басталады және көпшілік ақпарат құралдарында байқауды өткізу туралы хабарландыру күнінен бастап он бес жұмыс күні өту бойынша аяқталады.

Байқауға қатысуға тілегін білдірген тұлға, байқау комиссиясына келесі құжаттарды ұсынады:

1)                        Тіркеу жерін, нақты тұру жерін, байланыс телефондарын көрсетумен байқау комиссиясы төрағасының атына өтініш;

2)                        Жеке куәлік құжатының көшірмесі;

3)                        Білім туралы құжат көшірмесі;

4)                        Еңбек кітапшасының көшірмесі;

5)                        Суретімен кадрлерді тіркеу жөніндегі жеке парақ;

6)                        Қолында бар жазалау мен мадақтауды көрсетумен бұрынғы жұмыс орнымен еркін мінездеме;

7)                        Қолында бар бірінші немесе жоғары біліктілік санаты немесе ғылыми дәрежесі туралы құжат көшірмесі;

8)                        Медициналық куәландырудан өту туралы құжат;

9)                        Сотталғандықтың жоқтығы туралы анықтама.

Байқауға қатысу үшін ұсынылған құжаттардың көшірмесі нотариалды немесе жұмыс орнынан кадр қызметімен куәландырылады.

         Байқауға қатысуға кандидат өзінің кез келген кәсіби жетістіктері, біліктілікті арттыру, ғылыми зерттеу, өз педагогикалық тәжірибесін жинақтау, марапаттар туралы деректі бекітілген құжаттарын қарауға ұсынады.

Байқауға жіберілген кандидаттар «Лисаков қаласы әкімдігінің білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінде әңгімелесуден өтеді.

Байқау комиссиясы байқау қатысушыларымен әңгімелесуді өткізу кезінде кандидаттардың балалар және жасөспірім жастағы психология, ұжымда басқару және іскерлік өзара әрекеттесу психология, кадр менеджмент және қызмет этикасы облысында теориялық білім деңгейі анықталады, сондай-ақ педагогикалық жетістіктерге, кәсіби және жеке сапаларына, үміткердің ұйымдастыру қабілеттеріне қатысты ақпарат анықталады, шамаланған лауазымда қызметтік бағыттары анықталады. Әңгімелесу барысында кандидаттың мемлекеттік тілді иелену дәрежесі анықталады.


Государственное учреждение «Отдел образования акимата города Лисаковска», 111200, г.Лисаковск, 2 микрорайон, 8 дом, телефон для справок 8 (714 33) 3-36-01, факс 3-35-52, goroo@lis-edu.kz, объявляет конкурс на замещение должности руководителя государственного учреждения «Школа - гимназия» отдела образования акимата города Лисаковска.

Государственное учреждение «Школа – гимназия» отдела образования  акимата города Лисаковска, 111200, г.Лисаковск, 5 микрорайон, 11 дом, телефон 8 (714 33) 3-41-33, обеспечивает всеобщее обязательное обучение детей на закрепленном участке.

Квалификационные требования, предъявляемые к кандидату на должность: высшее педагогическое образование и стаж педагогической работы в организациях образования не менее 5 лет.

           Должностные обязанности: Руководит деятельностью организации образования в соответствии с ее Уставом и другими нормативными правовыми актами. Организует реализацию государственных общеобязательных стандартов образования совместно с педагогическими и методическими советами. Утверждает план работы, рабочие планы и программы. Организует и совершенствует научно-методическую и материально-техническую базу учебно-воспитательного процесса. Организует и совершенствует методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса. Содействует деятельности учительских (педагогических) организаций, методических объединений, детских организаций. Формирует контингент учащихся, воспитанников в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности, обеспечивает социальную защиту учащихся и воспитанников. Защищает законные права и интересы воспитанников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Создает необходимые условия безопасности жизни и здоровья обучающихся (воспитанников) и работников организации образования во время учебно-образовательного процесса. Распоряжается имуществом и средствами организации образования в пределах установленных законодательством, представляет ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств учредителей. Обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы в соответствии с нормативными требованиями, отвечает за соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, санитарно-гигиенического режима, охраны труда и техники безопасности. Осуществляет подбор и расстановку педагогических кадров и вспомогательного персонала, утверждает структуру управления, штатное расписание и должностные инструкции работников, создает условия для повышения их профессионального мастерства. Руководит педагогическим советом. Проводит в установленном порядке аттестацию работников. Представляет организацию образования в государственных и иных организациях, обеспечивает подготовку и представление необходимой отчетности.

Должностной оклад (категория G-4) от 65302 тенге до 72204 тенге в зависимости от стажа работы.

Конкурс проводится на основании приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 21 февраля 2012 года № 57 «Об утверждении Правил конкурсного замещения руководителей государственных учреждений среднего образования», опубликованного в газете "Казахстанская правда" от 26 мая 2012 года, № 154 – 156; "Егемен Қазақстан" 2012 жылғы 26 мамырдағы № 269 – 273.           

Прием документов для лиц, изъявивших желание принять участие в конкурсе, начинается со дня опубликования данного объявления и заканчивается по истечении пятнадцати рабочих дней со дня объявления о проведении конкурса в средствах массовой информации.

Лицо, изъявившее желание принять участие в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию следующие документы:

1) заявление на имя председателя конкурсной комиссии с указанием места прописки, фактического места проживания, контактных телефонов;

2) копию документа, удостоверяющего личность;

3) копию документа об образовании;

4) копию трудовой книжки;

5) личный листок по учету кадров с фото;

6) произвольную характеристику с прежнего места работы с указанием имевшихся взысканий и поощрений;

7) копию документа об имеющейся первой или высшей квалификационной категории  или ученой степени;

8) документ о прохождении медицинского освидетельствования;

9) справку об отсутствии судимостей.

Копии документов, представленных для участия в конкурсе, заверяются нотариально или кадровой службой с места работы.

Кандидат на участие в конкурсе предоставляет на рассмотрение комиссии любую документально подтвержденную информацию о своих профессиональных достижениях, повышении квалификации, научных исследованиях, обобщении собственного педагогического опыта, наградах.

Кандидаты, допущенные к конкурсу, проходят собеседование в государственном учреждении «Отдел образования акимата города Лисаковска».

При проведении конкурсной комиссией собеседования с участниками конкурса определяется уровень теоретических знаний кандидата в области психологии детского и подросткового возраста, психологии управления и делового взаимодействия в коллективе, кадрового менеджмента и служебной этики, а также уточняется информация, касающаяся педагогических достижений, профессиональных и личностных качеств, организаторских способностей кандидата, определяются перспективы деятельности в предполагаемой должности. В ходе собеседования определяется степень владения кандидата государственным языком.

 


Все права на материалы принадлежат лицам, их разместившим. Использование материалов разрешается лишь при указании источника.
Lis-Edu.kz - Образовательная сеть Казахстана.
Яндекс.Метрика